Logo
POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W RZESZOWIE

Ważne tematy

Zadania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie, odpowiedzialność za jego działania i kompetencje.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie, na obszarze miasta na prawach powiatu Rzeszowa i powiatu rzeszowskiego nadzoruje warunki:

Realizacja tych zadań polega na:

Do zakresu działania w dziedzinie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego należy m.in.: uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, wydawanie przewidzianych przepisami budowlanymi odstępstw i zgód, uzgadanianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, i inne, uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych dotyczących budowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych, uczestniczenie w dopuszczeniu do użytku obiektów budowlanych, Do zakresu działania w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczących m.in.: higieny środowiska, a zwłaszcza czystości powietrza atmosferycznego, gleby, wody i innych elementów środowiska - tylko w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach, utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości, zakładów pracy, instytucji, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, dróg, ulic oraz osobowego i towarowego transportu kolejowego, drogowego, warunków produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności oraz warunków żywienia zbiorowego, nadzoru nad jakością zdrowotną żywności, warunków zdrowotnych produkcji i obrotu przedmiotami użytku, kosmetykami oraz innymi wyrobami mogącymi mieć wpływ na zdrowie ludzi, warunków zdrowotnych środowiska pracy, a zwłaszcza zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy, higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w szkołach i innych placówkach oświatowo - wychowawczych, szkołach wyższych oraz w ośrodkach wypoczynku, higieny procesów nauczania, przestrzegania przez osoby wprowadzające substancje lub preparaty chemiczne do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz przez użytkowników substancji lub preparatów chemicznych obowiązków wynikających z przepisów o substancjach i preparatach chemicznych, przestrzegania przez podmioty wprowadzające do obrotu prekursory kategorii 2 i 3 obowiązków wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii i przepisów Uni Europejskiej dotyczących prekursorów narkotykowych. konrola przestrzegania przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu produktów biobójczych i substancji czynnych oraz ich stosowania w działalności zawodowej. Do zakresu działania w dziedzinie zapobiegania i zwalczania chorób należy:


Wykonując zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej pracownicy PSSE w Rzeszowie posiadają następujące kompetencje: Uprawnieni są do kontroli zgodności budowanych obiektów z wymaganiami higienicznymi i zdrowotnymi, określonymi w obowiązujących przepisach. Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości są wpisywane do dziennika budowy, z wyznaczeniem terminu ich usunięcia. Pracownicy Stacji w związku z wykonywaną kontrolą, na podstawie upoważnienia do kontroli mają prawo: Pracownicy Stacji mają prawo wstępu do mieszkań w razie podejrzenia lub stwierdzenia choroby zakaźnej, zagrożenia zdrowia czynnikami środowiskowymi, a także jeżeli w mieszkaniu jest lub ma być prowadzona działalność produkcyjna lub usługowa.

W razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych nakazuje się, w drodze decyzji, usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień. Jeżeli naruszenie wymagań spowodowało bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, nakazuje się unieruchomienie zakładu pracy lub jego części (stanowiska pracy, maszyny lub innego urządzenia), zamknięcie obiektu użyteczności publicznej, wyłączenie z eksploatacji środka transportu, wycofanie z obrotu środka spożywczego, przedmiotu użytku, kosmetyku lub innego wyrobu mogącego mieć wpływ na zdrowie ludzi albo podjęcie lub zaprzestanie innych działań; decyzje w tych sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu. Z powodów i w trybie określonych w poprzednim zdaniu nakazuje się likwidację hodowli lub chowu zwierząt.

Statut Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Rzeszowie
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Rzeszowie, zwana dalej "Stacją", jest jednostką przy pomocy której swoje zadania wykonuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie (organ rządowej administracji zespolonej). Stacja jest jednostką budżetową będącą podmiotem leczniczym finansowanym z budżetu Państwa Stacja zarządzana jest jednoosobowo przez jej kierownika - Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie. Stacja nie ma osobowości prawnej, tzn. za jej działania odpowiada Skarb Państwa. Wykonując swoje zadania opiera się na następujących uregulowaniach prawnych:

Liczba odwiedzających: 65607