Logo
POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W RZESZOWIE

Sczepienia
OBOWIĄZEK WYKONYWANIA BADAŃ DO CELÓW SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNYCH

W PRZYPADKU SKIEROWANIA NA BADANIA DO CELÓW SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNYCH PRZEZ LEKARZA MEDYCYNY PRACY NALEŻY ZGŁOSIĆ SIĘ DO

WOJEWÓDZKIEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ

W RZESZOWIE, UL. WIERZBOWA 16
tel. 17 85 22 111

Wg Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Departamentu Zapobiegania oraz Zwalczania Zakażeń i Chorób Zakaźnych u Ludzi, obecnie nie mogą być już wydawane książeczki sanitarno – epidemiologiczne, ani dokonywane w nich nowe wpisy. Aktualnie badanie sanitarno – epidemiologiczne dokumentowane może być wyłącznie w postaci orzeczenia lekarskiego dla celów sanitarno – epidemiologicznych.

Orzeczenie lekarskie jest dokumentem potwierdzającym ważność wykonania badania do celów sanitarno – epidemiologicznych i zastępuje uprzednio wydawaną tzw. ”książeczkę sanepidowską”.

Orzeczenie może mieć dowolną formę dokumentu pisemnego, o ile zawarto w nim informacje, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2013 r. poz. 947 z późn. zm.).

Zgodnie z przepisem art.7 ust. 2 o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi [u.z.c.z.] ocena zdolności do wykonywania prac i wydanie orzeczenia w tej sprawie spoczywa na lekarzu prowadzącym badanie. Przepisy te obowiązują bezpośrednio, z racji posiadanej rangi ustawowej.

Orzeczenie jest wydawane przez lekarza medycyny pracy, który na podstawie przeprowadzonego w ramach badania sanitarno – epidemiologicznego wywiadu lekarskiego oraz badania podmiotowego dokonuje oceny stanu zdrowia osoby badanej. Na podstawie uzyskanych w ten sposób informacji o charakterze klinicznym i epidemiologicznym oraz biorąc pod uwagę charakter podejmowanej lub wykonywanej przez badanego pracy, lekarz podejmuje decyzję odnośnie zdolności osoby do wykonywania prac oraz okresu ważności tego badania lub dalszego postepowania diagnostycznego w postaci badań dodatkowych.

Badania do celów sanitarno – epidemiologicznych, zgodnie z art.6 ust.1 ww. ustawy, powinny być wykonane u wszystkich osób podejmujących lub wykonujących prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby, a więc także osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno – prawnych.

Dotychczasowe badania, które zostały udokumentowane w książeczkach sanitarno – epidemiologicznych, zachowują wciąż ważność, o ile nie upłynął jeszcze wskazany przez lekarza w książeczce termin wykonania kolejnego badania dla celów sanitarno – epidemiologicznych.  • Liczba odwiedzających: 65617