POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W RZESZOWIE

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie

Formularze wniosków i podań do Oddziału Higieny Żywności i Żywienia

Składając wszelkie wnioski do OHŻŻ w Rzeszowie, nalezy do poniższych formularzy dołączyć wypis z ewidencji działalności gospodarczej
lub wypis z krajowego rejestru sądowego.
Wypełniony formularz wraz z załączonymi dokumentami należy złożyc w sekretariacie PSSE Rzeszów (pok. 26)

Wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej:


Wniosek o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej:


Wniosek o dokonanie zmian w rejestrze zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej:


Wniosek o wykreślenie zakładu z rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej:


Wniosek o przedłużenie terminu wykonania decyzji:


Wniosek o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej środka spożywczego/ materiału lub wyrobu przeznaczonego do kontaktu z żywnością:

Załącznik - specyfikacja partii



Wniosek o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej substancji pomagającej w przetwarzaniu:




Formularze wniosków i podań do Oddziału Higieny Komunalnej w PSSE Rzeszów



Informacja w sprawie ekshumacji zwłok i szczątków ludzkich.

Formularz podania o wydanie opini dla imprezy masowej:


Formularz podania o wydanie opini dla obiektu hotelarskiego:


Formularz podania o wydanie zezwolenia na ekshum. i przewóz zwłok na terenie Polski:


Formularz podania o wydanie zezwolenia na ekshum. i wywóz zwłok za granicę:



Formularze wniosków i podań do Oddziału Epidemiologii w PSSE Rzeszów



FORMULARZ ZGŁOSZENIA NIEPOŻĄDANEGO ODCZYNU PO SZCZEPIENIU BCG (p/gruźlicy):


FORMULARZ ZGŁOSZENIA NIEPOŻĄDANEGO ODCZYNU PO SZCZEPIENIU INNYM NIŻ BCG:


Sprawozdanie z przeprowadzonych obowiązkowych szczepień ochronnych:


Kwartalne sprawozdanie z obowiązkowych szczepień ochronnych


Formularz zgłoszenia podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej (wersja e):


Formularz zgłoszenia podejrzenia lub rozpoznania gruźlicy:


Tygodniowy, dzienny meldunek o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę:


Formularz zgłoszenia podejrzenia lub rozpoznania zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej:



Druk zapotrzebowania na szczepionki:



Formularze podań do Sekcji Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego PSSE w Rzeszowie



Formularz podania o wydanie opinii dla uzgodnienia projektu budowlanego:


Formularz podania o wydanie opinii dla niektórych obiektów obrotu lekami:


Formularz podania o wydanie opinii co do uzytkowania obiektu:



Liczba odwiedzających: 17219